A tudás virtuális tanösvénye

Pályázati azonosító: NTP-MTTD-16-0151.

A program időtartama, óraszáma:

2016.08.01 – 2017.06.30.

Óraszám: 68 óra + 3 napos tábor

Célok, fő tevékenységek:

Cél: A természettudományos tapasztalati ismeretszerzés készségeinek fejlesztése, a tehetséggel összefüggő személyiségjegyek erősítése.

Feladatok, részcélok:

 1. a tevékenység alapú megismerés már ismert módszereinek elmélyítése (projekt), abban önállóság kialakítása,
 2. új módszerek megismertetése (probléma- és kutatás alapú stratégiák módszerei), gyakoroltatása
 3. az információfeldolgozás algoritmusának tudatosítása, jártasságok kialakítása: az információ megszerzésére, megszűrésére, befogadására, feldolgozására és felhasználására irányuló technikák céltudatos gyakorlása,
 4. A tehetséggel összefüggő főbb motivációs tulajdonságok erősítése: aktivitás, nyitottság, kérdezni tudás, célirányultság, kockázatvállalás, önbizalom.
 5. Kreativitás fejlesztése (problémaérzékenység, új megoldások keresése, változó feltételekhez alkalmazkodás).
 6. Együttműködési készségek fejlesztése.

Másodlagos cél: a tehetséget mutató lányok érdeklődésének irányítása a természettudományi/matematikai/műszaki tevékenységek iránt.

Jellemző módszerek:

 • felfedeztető tanulási stratégia módszerei: projekt, irányított kutatás, probléma alapú kutatás.

Fő tevékenység:

Csoportos pedagógiai projektek egy alapsémából kiindulva, fokozatosan növekvő önállósággal, új megoldási módok alkalmazásával.

A projektek témái: egy-egy közeli természeti terület ökológiájának tapasztalati megismerése alapján készített virtuális tanösvények kialakítása – két csoport (informatikai és természettudományi tehetségek) együttműködésével.

Egyéb kiegészítő módszerek, tevékenységek:

 • terepbejárás (szakvezetéssel is)
 • terepgyakorlat (kísérletek, megfigyelések egy-egy részprobléma vizsgálatára)
 • szakember előadása, magyarázata
 • irányított kooperatív technikák
 • múzeumpedagógiai foglalkozás (természettudományi részlegen)
 • a terepi megfigyelésekhez kapcsolódó igazoló kísérletek, laborvizsgálatok, mérések
 • túra, kirándulás
 • játék (a terepi adottságokat kihasználó játékos feladatok)
 • bemutatás

A program lényege:

A program során a résztvevők három természeti környezet jellemzőit ismerték meg. Tapasztalataikról általuk készített honlapon beszámoltak, elkészítették a területek virtuális tanösvényeit. Az első két helyszín az iskolához közeli terület volt, melyen begyakorolták a tevékenységeket, majd a harmadik, távolabbi környezetben önálló megfigyeléseket végeztek. A program során a természettudományos ismeretek bővülése mellett megismerték a honlapkészítés alapjait, fejlődött együttműködési készségük.

A tevékenységek időrendben:

 • június 9.: A programba beválogatott tanulók megismertetése a program céljaival, fő tevékenységeivel, a részvétel feltételeivel.
 • szeptember 7: projektindító foglalkozás.
 • szeptember 14 – november 16.: A Csaba Park megismerése, a turakaland.hu honlap beindítása, a Csaba Park őszi jellemzőinek bemutatása a honlapon.
 • január 6 – február 28.: téli megfigyelések a Csaba Parkban és az Élővíz-csatornán. A megfigyelések és tapasztalatok bemutatása a honlapon. A honlapszerkesztés tevékenységeinek megismerése.
 • március 31 – 2017. június 2.: Tavaszi megfigyelések a Csaba Parkban és az Élővíz-csatorna mentén. A honlap bővítése, fejlesztése. Új elemek beépítése a honlapba.
 • június 3-5. Három napos tábor a Körös-Maros Nemzeti Park Dévaványa-Réhelyi Sterbecz István Túzokvédelmi Bemutatóközpontjában. A tanultak önálló alkalmazása – a Réhelyi virtuális tanösvény elkészítése.

A célok megvalósulása:

 • A természettudományos tapasztalati ismeretszerzés készségei jelentősen fejlődtek a terepi megfigyelések során. A kiegészítő önismereti és együttműködési játékok a tanulók személyiségének teljesebb fejlődéséhez járultak hozzá.
 • A tanulók nagyfokú önállósággal dolgoztak a projektben – modellezve egy honlapkészítő vállalkozás tevékenységeit.
 • A terepi megfigyelések során új módszereket, eszközöket ismertek meg. A megfigyelések rögzítésében és közreadásában valós helyzetben dolgoztak, mindenki által látogatható honlapot hoztak létre, mely hozzájárult a tanulók motivációs szintjének emeléséhez, felelősségtudatuk erősödéséhez.
 • A természetes tanulási folyamatok során valós probléma megoldásán dolgoztak, megtanultak értelmes kockázatot vállalni, eredményeik javították egészséges önbizalmukat.
 • A honlapkészítés során szabadon valósíthatták meg ötleteiket, erősödött ezáltal kreativitásuk.
 • Megtapasztalták az ellenőrző listák készítésének és használatának előnyeit.
 • A feladatokat változó összetételű kis csoportokban, illetve a csoportok együttműködve teljesítették, ezáltal együttműködési készségeik is fejlődtek.

Együttműködő partner:

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága.

Feladata: A három napos tábort a Nemzeti Park egyik látogatóközpontjában tartottuk. A KMNPI az együttműködés keretében – az érvényes aktuális árak ellenében – szolgáltatásként biztosította számunkra a tábor szakmai és infrasturkturális feltételeit. Az együttműködés a tábor megvalósításának eredményességét szolgálta. Helyszín, szakemberek megfelelő időben és időtartamban való rendelkezésre állásának biztosítása a három napos tábor során:

szakvezetés terepen 6 óra, látogatóközpont kiállítás 18 fő számára, szállás 2 éjszakára a Sterbecz István Túzokvédelmi Látogatóközpontban.

A program során létrejött tárgyiasult alkotás:

Alkotás: www.turakaland.hu honlap. A honlapot a tanulók készítették, ennek segítségével mutatják be a projekt során megismert területeket. Legbővebben az iskolához közeli Csaba Park virtuális tanösvénye készült el. A távolabbi területek megismerésére és bemutatására kevesebb idő jutott. A honlapon nem csak a területek ismerhetők meg, hanem a honlap egyes elemeinek elkészítését segítő információk is megtalálhatók, illetve követhető a projektben végzett munka folyamata, bepillantást enged a foglalkozásokba is. A honlap nem lezárt, bővítése és fejlesztése a következő tanévben is folytatódik.

A rendszeres foglalkozásokat kiegészítő tevékenység:

3 napos tábor: A tanulók a tanév során a délutáni foglalkozásokon tanultakat itt önállóan alkalmazták a számukra új természeti terület megismerésében és bemutatásában.

A tábor lehetőséget adott a tanultak új körülmények közötti alkalmazására, önálló alkotás létrehozására, emellett remek kikapcsolódási lehetőséget is biztosított. A tanulók a természetben végeztek megfigyeléseket, melyet a látogatóközpont kiállítóhelyein egészítettek ki szakember  segítségét is igénybe véve. A tanulók kihasználták a környezet adta lehetőségeket a kikapcsolódásra, szabadidős tevékenységekre, játékokra. A három napos együttlét a személyes kapcsolatok, a kommunikáció, érzelmi intelligencia fejlesztését is lehetővé tette. A szakmai program mellett közösség és személyiségfejlesztő gyakorlatokon, játékokban, önismereti és kommunikációs tréninggyakorlatokon vettek részt a tanulók.

A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósággal előzetesen együttműködési megállapodást kötöttünk a program lebonyolítására, így a három nap szervezéséhez, lebonyolításához az Igazgatóságtól külön figyelmet kaptunk, elsőbbséget élveztünk, az előzetesen igényelt szakemberek rendelkezésre állását biztosították számunkra.

Videók:

A program során tartott egyik bemutató foglalkozásról:

Szintén egy foglalkozás:

(Itt egy szülő is segíti a  munkát.)

A 3 napos táborról:

Egy terepi foglalkozás – a Csaba-Parkban