Megvalósult pályázati program

a 2019/2020. tanévben

Varázsigék

Megvalósult a Nemzeti Tehetség Program támogatásával az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett „A hazai és határon túli köznevelési intézményekben, iskolai rendszerű szakképzést folytató intézményekben működő komplex tehetséggondozó programok támogatása” című pályázati kiírás keretében.

A pályázati program azonosítószáma: NTP-KNI-19-0134.

A program időtartama, óraszáma:

2019.10.01 – 2020.07.21.

61 óra + 3 napos tábor (18 óra foglalkozással) + 4 órás interaktív foglalkozás szülők számára

A program jellege:

Személyiségfejlesztő, önismereti, kommunikációs program.

A program rövid leírása:

Különböző, az erős oldalra koncentráló tehetséggondozó programban résztvevő fiatalok számára személyiségfejlesztő programot valósítottunk meg, ellensúlyozva a speciális programok egyoldalúságát, megelőzve a túlzott versengésből adódó magatartási-, viselkedési és motivációs problémákat. A program az önismeret valamint a társas készségek (kommunikáció, együttműködés) fejlesztését szolgálta. Jellemző formája a csoportos személyiségfejlesztő tréning, élménypedagógiai gyakorlatok alkalmazásával.

Célcsoport:

Korosztály: 10-14 éves tanulók, a békéscsabai Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanulói.

Életkor:

 • 10-11 éves: 2 fő, lány
 • 12-13 éves: 2 fő, lány
 • 14-(15) éves: 12 (7 fiú)

Nem: 8 fiú 8 lány

Tehetségtípus szerint: minden tanuló két tanítási nyelvű osztályba járó, nyelvi tehetség, akik emellett más területen is legalább iskolai szinten kiemelkedő teljesítményt értek el, legalább városi szintű versenyen vagy bemutatkozáson értek el jelentős eredményt.

További tehetségterületek:

 • sport (test-kinesztetikus): 4 fő
 • logikai-matematikai:6 fő
 • térbeli-vizuális: 2 fő
 • interperszonális: 3 fő
 • intraperszonális: 1 fő

2 tanuló kiemelkedően tehetséges, a többi tehetségígéret.

A tanulók további tanórán vagy iskolán kívüli speciális tehetséggondozó foglalkozáson is részt vettek.

A program célja:

 • Általános cél: Különböző speciális területeken fejlesztésben részesülő tehetséges tanulók teljes személyiség fejlesztése, kommunikációs, magatartási, motivációs problémák megelőzése és kezelése érdekében. Extra és intraperszonális tehetségterületen erős oldal fejlesztése (önismereti- együttműködési- vezetési készségek fejlesztése. Többiek számára magatartási problémák megelőzése, kezelése.
  Konkrét cél: a program végére a tanulók legyenek képesek számukra kihívást jelentő komplex probléma eredményes megoldásán együttműködve, hatékonyan dolgozni. (3 napos kalandpedagógiai szerepjáték-tábor megvalósítása nagyrészt önállóan.)
  A speciális tehetséggondozó programokban esetleg jelentkező egyoldalúság (csupán erős oldalra koncentrálás) ellensúlyozása.

  Feladatok, fejlesztései területek:
  A) az önismeret, az érzelmi intelligencia, kommunikáció, együttműködési készségek, agresszió/konfliktus-kezelés, azonosságtudat, céltudatosság fejlesztése,
  B) a kreativitás fejlesztése,

Módszerek:

Az erős oldal fejlesztésére:

Erős oldal:
Tehetségterület szempontjából heterogén csoportban az intra- és extraperszonális tehetségek számára jelent erős oldali fejlesztést a program. Számukra is fontos eszköz a heterogén csoport alkalmazása.
Meghatározó a tapasztalati tanulás különböző módszerei: élmény-, játék- és kalandpedagógia, projekt.
Személyiségfejlesztés:
• Személyiségfejlesztő tréning
• Strukturált csoportos (önismereti, kommunikációs, együttműködési) feladatok, játékok
• Szituációs gyakorlatok
• Kooperatív és érzelmi intelligenciát, önazonosságot, kommunikációt fejlesztő társasjátékok
• Dramatikus játékok,
• Helyzetgyakorlatok,
• Tesztek, kérdőívek kitöltése, értékelése,
• Csoportos véleményalkotás, döntéshozatal,
• Kiscsoportos feladatmegoldások,
• Visszajelző módszerek
• Drámapedagógiai módszerek
Kreativitás:
– Szabályozott kreatív technikák,
– Projekt,
– Játék
Közös kiegészítő, feltöltődést segítő tevékenységek

A személyiségtényezők fejlesztésére:

A program lényege a személyiség-tényezők fejlesztése egész tanéves tréning keretében.
Élménypedagógia módszere: tervezés-megvalósítás-értékelés-alkalmazás.
Tréninggyakorlatok és játékok:
– feszültségoldó, ráhangoló, energetizáló, gyakorlatok,
– önértékelési, önismereti tesztek, önpercepciós feladatok, játékok,
– csoportalakulással összefüggő gyakorlatok,
– kommunikációs készségeket fejlesztő játékok és gyakorlatok,
– probléma- és konfliktus gyakorlatok: felismerés-kezelés-megoldás gyakorlatok,
– stresszkezelés gyakorlatok,
Kalandpedagógia: szerepjáték tábor megtervezése, szervezése és lebonyolításában való aktív részvétel (mint projektfeladat).

A feltöltődés, pihenés elősegítésére:

A 3 napos szaktábor programelemei: szabadulószoba, strandolás, evezés, gyalog- és kerékpártúra, sétahajózás, szabadulószoba, szabad játék.

A program az élmény- és kalandpedagógia játékos módszereire épül. A tréninggyakorlatok között minden foglalkozáson szerepelnek pihenést, ráhangolást, felfrissítést szolgáló játékok is.
Külön beiktatott foglalkozások a feltöltődésre: gyalogtúra közeli kirándulóhelyre, kajakozás az Élővíz-csatorna városi szakaszán, tájékozódási kalandtúra parkerdőben.
Az élménypedagógiai módszerek fő jellemzője a játékok, játékos helyzetek alkalmazása eszközként, melyek a készségfejlesztés mellett a feltöltődést is jól szolgálják.
A programunk egyik célja az egyébként más fejlesztő programokban résztvevők egyoldalú terhelésének, túlterhelésének, a túlzott versengés pszichés káros hatásainak kompenzálása, melyhez feszültségoldó gyakorlatokat is alkalmazunk.

Az élményközpontúság biztosítására:

 • A program a tapasztalati tanulásra épül. Ezen belül alkalmazzuk az élménypedagógia, kalandpedagógia és játékpedagógia módszereit, valamint a projektet. A tréningfoglalkozások ráhangoló játékkal kezdődnek, általában levezető játékokkal zárulnak. A készségfejlesztő gyakorlatok, az új ismeretek elsajátítása, az értékelési gyakorlatok csaknem kizárólag a tapasztalati tanulás módszereivel kerülnek megvalósításra.
  Az önismereti Én-fa az önfelfedezést segítik, ugyanakkor folyamatos alkotást igényelnek.
  A 3 napos szaktábor kalandpedagógiai jellegénél fogva a környezet felfedezésével is kapcsolatos.

A várt rövidtávú eredmények:

Rövid távú::
Mérhető vagy érzékelhető fejlődés a tanulók szociális és önismereti kompetenciáiban, kreativitásában, ezek egyes területein, melyeket különböző visszajelző, önértékelő és értékelő eszközök is igazolnak:
• Hatékony kommunikáció: egymás meghallgatása, odafigyelés tudatosan is,
• Megfontoltabb, céltudatosabb viselkedés: az előző tapasztalatokra-értékelésekre épülő célok megfogalmazása
• Saját pozitív és negatív tulajdonságok reális ismerete, ezek megfogalmazása konkrét élmények alapján,
• Folyamatokban történő gondolkodás: tudatos tervezés, végrehajtás, értékelés, tapasztalatok általánosítása szokássá válik,
• Stressz- és konfliktuskezelés: ismernek alapvető technikákat, melyeket szükség esetén használni képesek,
• Problémemegoldásban megfigyelhetők tudatos elemek.
• Kreatív gondolkodási technikák használata tudatosan is
Alkotás:
– a szerepjáték tábor eseményeit bemutató blog elkészítése és feltöltése a honlapra.
– Én-fa, a résztvevők fejlődésének bemutatására

A tehetségazonosítás módszerei:

 • Beválogatás szempontjai:
  1. Fő szempont: tehetségkoncepciónk legalább két területén való megfelelés (kimagasló képesség x motiváció x kreativitás) – az eddigi teljesítmények, viselkedések megfigyelése alapján (tehetségszűrő megfigyelési szempontsor használata)
  2. A Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 5-8. évfolyamának két tanítási nyelvű osztályaiban tanulás
  3. További más területen az erős oldal fejlesztésére koncentráló vagy versenyfelkészítő tehetséggondozó programban való részvétel.
  4. Érzelmi, magatartási probléma megléte, gyanúja vagy veszélye – a tanulót tanító pedagógusok véleménye alapján.
  A fő szemponton (1.) kívül még 2 további szempontnak való megfelelés.

  Beválogatás menete:
  1. A két tanítási nyelvű osztályok névsorainak kinyomtatása.
  2. Az idegen nyelvi tehetséggondozó programon kívül más programokban résztvevő tanulók listájának elkészítése.
  3. Osztályfőnökök, szaktanárok véleményének kikérése.
  4. Beválogatásra kijelölt tanulók listájának elkészítése.
  4. Tanulóval történő megbeszélés.
  5. Szülői hozzájárulás beszerzése.
  6. Végleges beválogatási lista elkészítése.
  Az előző tanévi komplex, hasonló jellegű programunkban résztvevő tanulók a programvezetők közös döntése alapján részt vehetnek a programban. Beválogatásuk az előző évben hasonló szempontoknak megfelelően történt.

Kiegészítő tevékenység, a 3 napos szaktábor:

 • Helyszín: Szarvas, Ifjúsági Tábor. Időpont: 2020. június 29 – július 1. Létszám: 16 diák, 2 pedagógus. Megvalósító szakemberek: Dégenhardtné Szántó Ágota, Kőrösi Tibor, Molnár Istvánné.Program:
  1. nap: Utazás szülők segítségével, gépkocsikkal. Szabadulószoba 1. Tréningfoglalkozás 4 órában a Benka Gy. Ált. Iskolában Molnár Istvánné vezetésével: a program összegzése, személyes fejlődések értékelése. Sárkányhajózás. Szabadidős programok: esti közös társasjátékok kis csoportokban, strandolás, kajakozás.
  2. nap: Látogatás a Körös-Maros Nemzeti Park Anna-ligeti központjában. Tanösvénytúra és állatpark bejárás szakvezetéssel és majd szabadon, önállóan kis csoportokban. Kerékpártúra az Anna-Ligettől az Arborétumig. Szabadulószoba 2. – élménypedagógiai gyakorlatként. Szabadidős: Strandolás. Kajakozás.
  3. nap: Sétahajózás a Holt-Körösön. Gyalogtúra az Erzsébet-ligetben – Kapcsolódás a természethez: élménypedagógiai gyakorlatok a parkban. Városnézés. Strandolás, kajakozás.

  Tapasztalatok: a járvány miatti online időszak után rendkívül motiváló volt a tanulók számára az újbóli találkozás. Maguk is kifejezték, hogy az év során végzett együttműködés-kommunikációs tréninggyakorlatoknak is köszönhetően táborban különösen jó volt közöttük az összhang, megértés, sikeresek voltak az együttműködést igénylő feladatokban.

A program eredménye:

Általános cél: a speciális tehetséggondozó programokban előforduló egyoldalú (csak erős oldalra koncentráló) fejlesztés egyoldalúságának ellensúlyozása, magatartási-, viselkedési-, motivációs zavarok, túlterheléses problémák megelőzése és kezelése.

Megvalósulása:

 • A tréning által reálisabb önismeret. A gyakorlatok társas, életszerű de biztonságos helyzetekben tudatosították a saját személyes tulajdonságokat. A résztvevők megfogalmazták saját fejlesztési céljaikat, ennek megfelelő szerepekben és helyzetekben új készségekre irányuló viselkedéseket gyakoroltak. A foglalkozásokra a napi iskolai elfoglaltság után került sor, de a fáradtság ellenére aktívan és örömmel vettek részt a tevékenységekben, mivel a gyakorlatok segítették a felfrissülést, az ellazulást is. Tudatosan igyekeztek tisztázni, hogy az egyes helyzetekben miért viselkednek az adott módon. Megtapasztalták, hogy van lehetőség a hatékony önfejlesztésre.
 • Tudatosan is megélték saját tehetségüket. A tehetségüknek megfelelő speciális fejlesztő programokban továbbra is részt vettek. Voltak akik új területeken is kipróbálták magukat.
 • A középiskolába felvételizők városi szinten is kiemelkedő eredményt értek el.
 • Az iskolán kívüli oktatás a társas készségek fejlődésében átmenetileg jelentett megtorpanást. A személyes találkozások hiánya erőteljesen jelentkezett. Maguk kérték a foglalkozások pótlását. A csaknem három hónapos online időszak után ezeknek a foglalkozásoknak a hatékonysága, a résztvevők aktivitása fokozottabbá vált. Társas kapcsolataikban az együttműködés, a másik tisztelete sokkal nagyobb mértékben volt jelen, mint az ezt megelőző időszakban.
 • A 3 napos szaktábor során az együttműködést igénylő napi tevékenységek és kihívást jelentő feladatok kevésbé jelentettek számukra kihívást. A szabadidős tevékenységek során az öntevékenység a kezdeményezőkészség, önállóság a vártnál nagyobb volt. Nem jelentett számukra gondot a tábori szabályok betartása.

Tárgyiasult alkotások:

Tárgyiasult alkotás:

A részvevők a foglalkozások során végzett tevékenységeik dokumentumaiból (tesztek, önreflexiók, értékelő lapok, feladatlapok) saját mappát állítottak össze. Több esetben a gyakorlatok feldolgozása során plakátot, tablót készítettek.

Ezek segítették a program végén az önértékelésüket, saját tevékenységük és fejlődésük elemzését.

Pénzügyi adatok:

Elnyert támogatás: 1 500 000 Ft

Felhasznált támogatás: 1 486 993 Ft.

Eltérés a tervezett programtól:

Elsősorban a koronavírus miatti korlátozások okán kénytelenek voltunk eltérni a tervezett programtól. Március közepétől június elejéig online foglalkozásokat tartottunk: heti egy alkalommal önismereti, tanulásmódszertani videókat küldtünk, illetve ezzel kapcsolatos feladatokat végeztettünk. Ezt követően néhány foglalkozást még bepótoltunk.

A 3 napos tábor eredetileg a járvány miatti korlátozás idejére esett, így ezt nem tudtuk abban az időben és azon a helyszínen megvalósítani. A tábort a visegrádi helyszín helyett június végén Szarvason tartottuk meg. Programjában maradtak a feltöltődést szolgáló elemek, a tréningfoglalkozások – de a helyszíni adottságoknak megfelelően módosítva.

A program tevékenységeit bemutató, a tapasztalatokat összefoglaló film: