Kalandtúra az érzelmek birodalmában

A pályázati program azonosító száma: NTP-KNI-18-0126.

Időtartam, óraszám:

2018.07.01 – 2019.06.30.

Óraszám: 66 + 3 napos tábor (és + 2 napos hétvégi program a pályázati támogatáson kívül)

A program lényege:

Különböző területen fiatalok egy egész tanéves személyiségfejlesztő tréningsorozatban vettek részt, melynek célja az önismeret, kommunikációs készségek, konfliktuskezelés és együttműködés fejlesztése.  Ezt követte egy 3 napos tábor, ahol a tevékenységek a készségfejlesztés mellett a hatékony és tudatos kikapcsolódást, a feszültségoldást és a feltöltődést segítették.   A program az élmény- és kalandpedagógia eszközeivel fejlesztette a résztvevők érzelmi intelligenciáját.

Célcsoport:

Célcsoport: a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 10-14 éves, két tanítási nyelvű osztályokba járó tanulói. 16 fő, melyből 9 lány. Rendkívül heterogén csoport tehetségterület és egyéni jellemzők alapján. Közös jellemzőik: teljesítménycentrikusság, túlterheltség, fokozott feszültségek elsősorban a társas kapcsolatok területén, szorongás. Esetenként (2 tanulónál) túlzott dominanciára törekvés volt jellemző.  Csaknem mindegyikük sportol. Két tanuló sport területén rendelkezik kiemelkedő képességekkel.

Az év során mindegyikük folyamatosan részt vett valamilyen speciális tehetséggondozó tanórán kívüli másik programban is.

A program célja, fő feladatok, fejlesztési területek:

Általános cél: Különböző speciális területeken fejlesztésben részesülő tehetséges tanulók teljes személyiség fejlesztése, kommunikációs, magatartási, motivációs problémák megelőzése és kezelése érdekében. Extra és intraperszonális tehetségterületen erős oldal fejlesztése (önismereti- együttműködési- vezetési készségek fejlesztése.  Többiek számára magatartási problémák megelőzése, kezelése.

Konkrét cél: a program végére a tanulók legyenek képesek számukra kihívást jelentő komplex probléma eredményes megoldásán együttműködve, hatékonyan dolgozni. (3 napos kalandpedagógiai  szerepjáték-tábor megvalósítása nagyrészt önállóan.)

A speciális tehetséggondozó programokban esetleg jelentkező egyoldalúság (csupán erős oldalra koncentrálás) ellensúlyozása.

Feladatok, fejlesztései területek:

 1. A) az önismeret, az érzelmi intelligencia, kommunikáció, együttműködési készségek, agresszió/konfliktus-kezelés, azonosságtudat, céltudatosság fejlesztése,
 2. B) a kreativitás fejlesztése,

Módszerek:

Az erős oldal fejlesztése:

Erős oldal:

Tehetségterület szempontjából heterogén csoportban az intra- és extraperszonális tehetségek számára jelent erős oldali fejlesztést a program. Számukra is fontos eszköz a heterogén csoport alkalmazása.

Meghatározó a tapasztalati tanulás különböző módszerei: élmény-, játék- és kalandpedagógia, projekt.

Személyiségfejlesztés:

 • Személyiségfejlesztő tréning
 • Strukturált csoportos (önismereti, kommunikációs, együttműködési) feladatok, játékok
 • Szituációs gyakorlatok
 • Kooperatív és érzelmi intelligenciát, önazonosságot, kommunikációt fejlesztő társasjátékok
 • Dramatikus játékok,
 • Helyzetgyakorlatok,
 • Tesztek, kérdőívek kitöltése, értékelése,
 • Csoportos véleményalkotás, döntéshozatal,
 • Kiscsoportos feladatmegoldások,
 • Visszajelző módszerek
 • Drámapedagógiai módszerek

Kreativitás:

 • Szabályozott kreatív technikák,
 • Projekt,
 • Játék

Közös kiegészítő, feltöltődést segítő tevékenységek

 • gyalogtúra.

A személyiségfejlesztés módszerei, tevékenységei:

A program lényege a személyiség-tényezők fejlesztése egész tanéves tréning keretében.

Élménypedagógia módszere: tervezés-megvalósítás-értékelés-alkalmazás.

Tréninggyakorlatok és játékok:

 • feszültségoldó, ráhangoló, energetizáló, gyakorlatok,
 • önértékelési, önismereti tesztek, önpercepciós feladatok, játékok,
 • csoportalakulással összefüggő gyakorlatok,
 • kommunikációs készségeket fejlesztő játékok és gyakorlatok,
 • probléma- és konfliktus gyakorlatok: felismerés-kezelés-megoldás gyakorlatok,
 • stresszkezelés gyakorlatok,

Kalandpedagógia: szerepjáték tábor megtervezése, szervezése és lebonyolításában való aktív részvétel (mint projektfeladat).

 A pihenést, feltöltődést segítő módszerek:

A 3 napos szaktábor programelemei: szabadulószoba, erdei kalandpálya (kötélpálya), via-ferrata, gyalogtúrák, várlátogatás, strandolás.

A program az élmény- és kalandpedagógia játékos módszereire épül. A tréninggyakorlatok között minden foglalkozáson szerepelnek pihenést, ráhangolást, felfrissítést szolgáló játékok is.

Külön beiktatott foglalkozások a feltöltődésre: gyalogtúra közeli kirándulóhelyre, kajakozás az Élővíz-csatorna városi szakaszán, tájékozódási kalandtúra parkerdőben.

Az élménypedagógiai módszerek fő jellemzője a játékok, játékos helyzetek alkalmazása eszközként, melyek a készségfejlesztés mellett a feltöltődést is jól szolgálják.

A programunk egyik célja az egyébként más fejlesztő programokban résztvevők egyoldalú terhelésének, túlterhelésének, a túlzott versengés pszichés káros hatásainak kompenzálása, melyhez feszültségoldó gyakorlatokat is alkalmazunk.

Az élményközpontúságot biztosító módszerek:

A program a tapasztalati tanulásra épül. Ezen belül alkalmazzuk az élménypedagógia, kalandpedagógia és játékpedagógia módszereit, valamint a projektet. A tréningfoglalkozások ráhangoló játékkal kezdődnek, általában levezető játékokkal zárulnak. A készségfejlesztő gyakorlatok, az új ismeretek elsajátítása, az értékelési gyakorlatok csaknem kizárólag a tapasztalati tanulás módszereivel kerülnek megvalósításra.

Az önismereti Én-fa az önfelfedezést segítik, ugyanakkor folyamatos alkotást igényelnek.

A 3 napos szaktábor kalandpedagógiai jellegénél fogva a környezet felfedezésével is kapcsolatos.

A megvalósult tevékenységek időrendben:

Heti rendszerességű tréning jellegű foglalkozások, 2018. 07.01.  – 2019.06.30 között, összesen 66 órában.

Az egyes témakörök bevezetése után a foglalkozásokon komplex gyakorlatokra és játékokra került sor.

A témakörök időrendi sorrendje:

 • ismerkedés, célok megfogalmazása, lehetőségek megismerése
 • csapatépítő gyakorlatok
 • önismereti, önvizsgálati gyakorlatok (erősségek, fejlesztendő területek feltárása)
 • érzelmek felismerése, azonosítása – gyakorlatok
 • kommunikációs készségek fejlesztése (verbális és nonverbális gyakorlatok)
 • kreativitás fejlesztése
 • érzelmek(düh) kezelésének gyakorlatai, asszertív technikák megismerése
 • együttműködési gyakorlatok kis és nagy csoportban
 • értékek tisztázása, véleménykülönbségek elfogadása

A tanulók önismeretük, fejlődésük nyomon követése érdekében folyamatosan, egyénileg vizuálisan is ábrázolták saját magukról szerzett ismereteiket – énfa készítésével.

A foglalkozások tapasztalatairól, benyomásaikról blogot készítettek.

 1. június 25-26-27-én 3 napos szaktáborban vettek részt, mely főként közös szabadidős programok megvalósításával főként kikapcsolódást feltöltődést szolgálta, de tovább mélyítette önismeretüket.

Szülők számára szervezett műhelymunkák:

A programban két alkalommal tartottunk a szülők számára műhelyfoglalkozást. Ezek célja a szülők számára tanácsadás a serdülő korú, tehetséges gyermekeikkel személyiségének fejlesztéséhez. Mindkét alkalommal a szabad beszélgetés mellett élménypedagógiai gyakorlatokba is bevontuk a szülőket – részben a gyerekekkel közösen, részben külön. A gyakorlatok segítették a szülők-pedagógusok-fiatalok egymás jobb megismerését, a megfelelő légkör kialakítását a tehetséges gyermekkel kapcsolatos problémák megbeszéléséhez.

A szülői műhelymunka időpontjai és helyszínei, témái:

 1. Dévaványa, 2018.10.28. A harmonikus személyiségfejlesztés szükségessége
 2. 2019.06.27. A feltöltődés fontossága, a lelki egészség megőrzése tehetséges tanulók esetén

A program eredménye, hatásai:

Általános cél: s személyiség komplex fejlesztése magatartási, motivációs problémák megelőzésére egyeseknél kezelésére. Kiemelt területek: önismeret, kommunikáció, érzelmek azonosítása és kezelése, együttműködési készségek fejlesztése, konfliktuskezelési módszerek tanulása, feszültségoldó technikák elsajátítása.

A cél megvalósulása:

 • Az egész tanévet átfogó, tréning jellegű gyakorlatok következtében a tanulók önismerete a korosztályhoz viszonyítva lényegesen árnyaltabb, reálisabb. Reális önismeretük alapján önállóan képesek megfogalmazni fejlesztendő területeket, tisztában vannak erősségeikkel. Ismernek olyan lehetőségeket, amelyek segítik önfejlesztő céljaik elérését (tréningek, élménypedagógiai gyakorlatok.) Hiányosságaikra, mint fejleszthető tulajdonságokra tekintenek.
 • Kommunikációjuk során képesek tudatosan elemezni és értékelni kommunikációs megnyilvánulásaikat.
 • Érzelmeiket biztosabban felismerik, általában képesek megnevezni, azonosítani.
 • Szükségesnek tartják társaikkal való jó kapcsolatok kialakítását, a kapcsolatok tudatos építését.
 • Belátják az együttműködés fontosságát, a hatékony együttműködés érdekében elfogadják egymás értékeit és hiányosságait.
 • Ismernek néhány egyszerű és azonnali hatású relaxációs, feszültségoldó technikát, ki tudják választani a szabadidős tevékenységekben a számukra leginkább megfelelő, feltöltődést segítő formákat.
 • Ismerik az asszertív viselkedés lényegét, tudatosan odafigyelve képesek ilyen módon kezelni konfliktusaikat.

Kreativitás fejlesztése területén:

 • a játékok során megfigyelhető volt az új és szokatlan megoldásmódok keresése, az ilyen megoldások értékként való kezelése.

A 3 napos tábor bemutatása:

3 napos szaktábor:

Az egész tanéven végig vonuló személyiségfejlesztő tréning fő feladatai az önismeret, kommunikáció, együttműködés, érzelmek felismerése és kezelése, konfliktuskezelés, kreatív problémamegoldás fejlesztése. A program végén megvalósuló 3 napos táborban a tanulók mintegy vizsgát tettek, illetve jutalomként élhették meg a feltöltődést is jelentő programokat. Valós, magas fokú kihívást jelentő helyzetekben is kipróbálták magukat, a tréningsorozatban szerzett új készségeiket. A tábor programjának részleteinek kidolgozásában maguk is részt vettek. A tábori élet megszervezésében és a feladatok végrehajtásában (PL. mosogatás) önálló döntési helyzetekbe kerülnek, a pedagógusok a szükséges mértékben háttérbe húzódva segítették a keretek megtartását.

Tapasztalatok: a tábor program végi időpontja az egész tanévben motiválta a tanulókat a részvételre, az esetleges nehézségek leküzdésében.

A tábor szervezett programjai: Gyalogtúra Bakonyszücs környékén és a Cuha-völgyben. Bakonyszentlászlói kalandpark. Cseszneken via-ferrata. Veszprémben: szabaduló szoba, állatkert meglátogatása. Esti programok: bakonyszücsi kondipálya, önismereti és együttműködéses társasjátékok. Út közben a gépkocsivezető pihenő idejében fürdés a Balatonba (Balatonkenesén)

Helyszín: Bakonyszücs (szállás), valamint további programok helyszínei: Csesznek, Bakonyszentlászló, Veszprém, Balatonkenese.

Időpont: 2019. június 25-26-27. A tábor helyszíne 7-8 órás autóbuszos utazással volt elérhető, ezért az utazásra külön napot szántunk.

Résztvevők száma: 16 tanuló, két pedagógus (valamint a gépkocsivezető).

Videós összefoglaló:

Fotók:

Szülők számára szervezett műhelyfoglalkozások: