A határokon túl

Sportolók személyiségfejlesztő programja

(Időtartam: 52 óra foglalkozás, heti 2 órás alkalmakon.)

 

A program célja:

A sporttehetség hatékony kibontakoztatásának elősegítése olyan készségek fejlesztésével, amelyek segítik a sportoló

 • reális önismeretének alakulását,
 • önbizalma erősítést,
 • harmonikus társas kapcsolatainak kialakítását,
 • a magas teljesítménnyel járó káros feszültségek csökkentését.

A program rövid bemutatása:

Különböző sportágakban tehetséges, sportági fejlesztésben résztvevő, országosan is kiemelkedő eredményt már elért 13-14 éves sportoló fiatalok

heti rendszerességű, komplex személyiségfejlesztő tréning programban részesülnek

a sportági fejlesztésük hatékonyságát elősegítő személyiségtényezők harmonikus fejlesztése érdekében.

Az élménypedagógiai módszerekkel megvalósuló heti foglalkozásokat kiegészíti három napos tábor és szülők számára szervezett foglalkozás.

 

 

Fő fejlesztési feladatok:

Cél: programban résztvevő sportoló tehetségígéretek nem sportágfspecifikus érzelmi és kognitív tényezőinek fejlesztése  társas közegben a következő területeken:

 • az önbizalom és énhatékonyság érzés,
 • a pozitív gondolkodás (kudarchelyzetek pozitív átkeretezése),
 • kontrollképességek (szorongás, érzelmi kontroll),
 • megküzdési mechanizmusok,
 • önkifejezés (kommunikáció),
 • figyelemkoncentráció,
 • szociális készségek (együttműködés, empátia),
 • tudatosság.

 

Tevékenységek és módszerek a kognitív készségek fejlesztésére:

A fejlesztés során minden területen előtérbe helyezzük a csoportos tréning jellegű foglalkozásokat, az élménypedagógiai gyakorlatokat, és különböző egyéni és társas játékos feladatokat, játékokat. Pl. emlékezet fejlesztésére: Kapd el a botot! Zöldséges. Elefánt és pálmafa. Szóadogató. Ez egy tik. Aknamező. Rabszolgás játék. Figyelem fejlesztésére: Menj, állj! Belső iránytű. Mozgás számokra. A számok nem hazudnak. Farkasszem. Az esőerdő hangjai. Tapsritmus. Ez a fülem. Logikai játékok, pl.: Egyenesből keresztbe, Aknamező. Kitalálós szerepjáték. Kreativitás játékok: (A gyakorlatok nagy része az egyesület egyik honlapján megtalálható összegyűjtve: https://eqpont.hu/osszes-jatek/ )

Egyéni online képességfejlesztő gyakorlatok: Csibésztúra.

Külön foglalkozásként „szabaduló szobát” is felkeresünk, ahol együttműködve kell logikai feladatokat megoldani.

Tevékenységek és módszerek a feszültségoldásra, lazításra

 1. csoportos személyiségfejlesztő tréning, élménypedagógiai gyakorlatok és játékok felhasználásával, illetve ezeket követő feldolgozással. Pl.: Jönnek a cápák! Kő-papír-olló szurkolótáborral. Én vagyok a főnök. Evolúció. Haaaa…. Gumiember gyakorlat. (Összegyűjtve és részletezve saját honlapunkon: eqpont.hu). Rövid feszültségoldó, ráhangoló gyakorlatok és játékok a foglalkozások elején, illetve szükség szerint a foglalkozások közben.
 2. Progresszív izomlazító és villámrelaxációs gyakorlatok bemutatása, gyakoroltatása a játékos formától a tudatosan végzett relaxációig.
 3. Zene alkalmazása. A zene, a testmozgás, kedvenc időtöltés, a kibeszélés hatásának tudatosítása, kipróbáltatása. Zenével kísért játékok, közös zenélés (boomwhackers).
 4. Környezetváltozás, feszültségoldó kirándulás: Szarvasra (3 napos vízparti táborozás). Itt sárkányhajózás, kerékpározás, természetjáró séta az állatparkban, sétahajózás a holtágon, fürdés-kajakozás.

 

Az önértékelés és önbizalom fejlesztésének tevékenységei, módszerei

 

Csoportos tréninggyakorlatok, élménypedagógiai gyakorlatok: önismereti játékok és a játékot követő feldolgozás egyéni, páros, kiscsoportos és teljes csoportos formában, beszélgetéssel, feladatlap segítségével vagy önbevallós tesztekkel. Az önértékelést, önbizalmat fejlesztő foglalkozások szerves egységet alkotnak a többi kompetencia fejlesztésével, mivel a tréninggyakorlatok, élménypedagógiai játékok és gyakorlatok komplexek – valamilyen kommunikációval illetve érzelemi készségekkel is kapcsolódnak.  Jellemző tevékenységformák: önreflexiós, objektív önértékelést segítő gyakorlatok (éntérkép, tesztek). Önbemutatás verbális és nonverbális gyakorlatai. Önértékelés, csoporttükör. A megbeszélésen kívül feladatlapok, önbevallós tesztek segítik az élmények tudatosítását.

A gyakorlatok során keletkezett dokumentumok (tesztek, feladatlapok, alkotások, fotók) a tanulók saját mappáiba kerülnek – portfólióként.

A kommunikációs készségek fejlesztésének tevékenységei és módszerei

 

Módszer: önreflexión, tudatosított átélésen alapuló tapasztalati tanulás, csoportos  személyiségfejlesztő tréning program, élménypedagógiai gyakorlatok a diákok aktivitására alapozva. Tematikája egyrészt a Dobbantó program 3. kötetben megjelent  dr. Katona Nóra: „Átlépek egy küszöböt” című modulon alapul. Ezt színesítik az életkori sajátosságoknak megfelelő kommunikációs játékok, amelyet feldolgozás követ – élménypedagógia gyakorlatként.  A játékok egyik honlapunkon (eqpont.hu) összegyűjtve, alkalmazási cél szerint csoportosítva megtalálhatók. Témák: A szóval, térrel, idővel, kontextusokkal, csenddel való bánás gyakorlatai. Saját kommunikációs mérleg és készségfejlesztési terv készítése. Próba hatás-gyakorlatok. Videós önmegfigyelési gyakorlat: spontán megnyilvánulások. Kapcsolatépítés, -erősítés, -fenntartás gyakorlatai. Játékos gyakorlatok, játékok.

 

 

A társas készségek fejlesztése:

 1. Csoportos tréning jellegű foglalkozások (Dobbantó program „Átlépek egy küszöböt” moduljának módosítása), további élménypedagógiai gyakorlatokkal, játékokkal kiegészítve.
 2. Szabaduló szoba – mely a kognitív készségek fejlesztése mellett érzelmi és társas készségekre is erős hatással bír.
 3. Sárkányhajózás.

 

A szülők számára szervezett ismeretátadó workshop:

Időpont: a fejlesztő program végén.

Helyszín: egy nagyobb udvarral, alkalmas fedett hellyel rendelkező szülői ház.

Program: A fejlesztő program eredményeinek, tevékenységeinek bemutatása.

Módszer: saját élményű gyakorlatok. A szülők számára olyan gyakorlatsort állítunk össze, amelyeket a gyermekeikkel is elvégeztünk – a különböző kompetenciaterületeknek megfelelően.  A gyakorlatok egy részében át kell élniük, hogy szerintük hogyan viselkedne saját gyermekük az adott helyzetben. Más részében saját belátásuk szerint cselekednek. A gyakorlatok harmadik részében a gyerekekkel együtt végzik a gyakorlatot – együttműködve illetve a gyerekekkel versengve. A feldolgozás során kitérünk arra, hogy az adott gyakorlat milyen készségek fejlődését szolgálja, a gyerekeknél milyen megfigyeléseket tettünk.

A workshopot egy megvendégelés zárja, amelyen a gyerekekkel és a pedagógusokkal közösen vesznek részt.

 

 

A várt rövid távú eredmények:

Értik, hogy miért fontos önmaguk megismerése, önmaguk menedzselése.  Tisztában vannak pillanatnyi egyéni arculatukkal. Ismerik a karriertervezés alapjait. Reális választ tudnak adni a következő kérdésekre: Milyen vagyok és milyen lehetek? Mi vagyok és mi lehetek? Képesek lesznek tudatosan használni néhány egyszerű szorongáscsökkentő technikát. Különböző viselkedésminták kipróbálásával megértik, hogy szavaik, tetteik, viselkedésük hogyan befolyásolja mások viselkedését, reakcióit. A sportági fejlesztés hatékonysága javul.

Képesek saját kommunikációs eszközeik feltárására, törekszenek annak gazdagítására. Kapcsolataik alakításában megfigyelhető a tudatosság.

Ismerik a leggyakoribb konfliktuskezelési taktikákat és azonosítani tudják saját jellemző konfliktuskezelési módjukat.

A tanulók önismerete reálisabb lesz, képesek lesznek megfogalmazni problémáik lényegét, annak valószínű kiváltó okait.

Reálisabban ítéli meg saját képességeit, lehetőségeit – ennek megfelelően tudatosabbá válik jövőképe.

A határokon túl – tematika letöltése (word)